Generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler
Lombjergevej 1, 5750 Ringe
onsdag den 26. april 2017 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2016
4. Forelæggelse af budget for 2017
5. Valg af bestyrelse
    på valg er: Christian Andersen & Jakob Kristensen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
    på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Årsrapport for 2016, kandidatliste, vandværkets vedtægter,
regulativ og takstblad er fremlagt på Vandværkets kontor
fra den 12. april 2017.

Følgende kandidater er opstillet:

Valg til bestyrelsen:

Christian Andersen, Ringe
Jakob Kristensen, Espe

Valg af suppleanter:

Frank E. Karl, Sdr. Nærå (1. suppleant)
Johnny Poulsen, Ringe (2. suppleant)

Bestyrelsen


Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
Vandgården

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418

Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: 8:00 - 12:30

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: info@midtfynsvand.dk

Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes indenfor kontortiden på email: drift@midtfynsvand.dk

Ring til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer,
så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.
Få direkte SMS-varsel om driftsforstyrrelser
Administration og vedligeholdelse af disse sider udføres af Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Har du forslag til tilføjelser eller kommentarer til indholdet af siderne er du velkommen til at kontakte os. Senest opdateret den 12. april 2017.